اطلاعیه, خبر

اطلاعیه درباره ی یک طرح ضد حقوق بشری بنام بسندگی زبان فارسی

90

حقوق بشر تورکمن صحرا؛ اطلاعیه کنگره ملیت های ایران فدرال دربارۀ طرح بسندگی زبان فارسی
طرح بسندگی زبان فارسی، طرحی برای زبانکشی ودر راستای سیاست های دیگر ستیزانه رژیم
کنگرۀ ملیت های ایران فدرال، به تمام افرادِ آزادیخواه، برابری طلب و سکولار، هشدار می دهد که رژیم جمهوری اسلامی ایران، بارِدیگر دست بیک اقدام آزادی کُشانه وبرابری ستیزانه زده است.
حسنِ روحانی برخلافِ اولین وعدۀ انتخاباتی اش درشهراورمیه، مبنی براجرای مادۀ پانزده قانون اساسی، درراستای آموزش کودکان به زبانهای مادریشان همراه با زبان فارسی، حال نقاب ازچهرۀ امنیتی خود برداشت و این بارکودکان ملیت های تحت ستم ایران را هدف قرار داد.
درهمین راستا وبه گزارش خبرگزاری های رژیم، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش وپرورش اعلام کرد با همکاری سازمان آموزش و پرورش استثنایی، اضافه کردن بررسی میزان آمادگی زبان فارسی در طرح سنجش سلامت در دستور کار قرار خواهد گرفت.
کنگرۀ ملیت های ایران فدرال به آزادیخواهان و تبعیض ستیزان هشدارمیدهد که کاررژیم ازتفتیشِ عقایدِ مذهبی(انکیزیسیون)، حال به مرزِ زبانکُشی برنامه ریزی شده برای کودکانِ دبستانی وپیش دبستانی کشیده است.
کنگرۀ ملیت های ایران فدرال اعلام می کند چون ما ایرانیان، با یک رژیم انسانیت ستیز، تمامیت گرا وایدئولژیک روبروهستیم، اگرمردمانِ معتقد به دموکراسی درایران دراتحاد برایِ براندازی این رژیم ارتجاعی، جنایتکار وغارتگر، بیش از این تأخیرکنند، مسلماً روزی فراخواهد رسید که بنا توصیه تئوریسین هایشان( اگرامکاناتشان اجازه دهد)، برای نابودی زبانهای مادری ومذاهبِ غیرشیعه ونیزادیان دیگر، ازدایه های مهربانتر ازمادرِفارس وشیعه، جهت ازبین بردن زبانهایِ غیرفارسی ومذاهب وادیان دیگرکه غیرازبدعت ولایت فقیه خمینی درمذهب شیعه باشند، استفاده خواهد کرد.
سوال اصلی اینجاست که برای مقابله بااین نظام بیماروارتجاعی وغارتگر چه باید کرد؟ رژیمی که بجایِ دموکراسی درمعنای آزادی، برابری وسکولاریسم، بنا به دواصلِ انحصارطلبی زبانی ومذهبی، یعنی با دگر-اندیش ستیزی وزبانکُشی، میخواهد همچون گوشت چرخ کرده، از کودکستان ومدارس ابتدائی، ایرانی یکدست ازشیعیان فارسی زبان ولایت فقیهی بسازد.
کنگرۀ ملیت های ایران فدرال معتقد است که برای مقابله با آپارتاید مذهبی- زبانیِ رژیم ولایت فقیه وجانشین کردن دموکراسی وحقوق بشروعدالت اجتماعی بجای آن، درایرانی غیرمتمرکزوفدرال، بایستی برای زمینه سازی براین تحولِ اجتماعی، ازتمام امکانات در داخل و خارج از کشور بهره مند شد. برگزاری تجمعات اعتراضی در داخل و خارج از کشور وازاستفاده از ظرفیت های موجود درجامعه بین الملل برای دفاع از حقوق بشر، مهمترین ابزارهای موجود هستند.
کنگره ملیت های ایران فدرال
ششم ژوئن ۲۰۱۹

در باره نویسنده / 

امید بایندری

کنشگر و مدافع حقوق بشر

مطالب مرتبط

اطلاعیه ها

درباره سایت

در این وب سایت و در شبکه های اجتماعی , مدافعان حقوق بشر تورکمنصحرا به کمک شما عزیزان تلاش می کنیم تا صدای مردمی که از دیرباز مورد ظلم و ستم بوده و هستند رو به گوش جهانیان برسانیم.
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

ما در شبکه های اجتماعی نیز در کنارتان هستیم