اطلاعیه

اعلامیه شورای دمکراسی خواهان ایران درحمایت ازموج جدید جنبش مردمان ایران علیه حکومت

44

مردم آزادیخواە ایران
فعالان حقوق بشر،
نھادھای جامعە مدنی،
رسانه های برون مرزی ھمانگونە کە مشاھدە میکنیم در روزھای اخیر حکومت ضد مردمی جمھوری اسلامی در راستای پیشبرد سیاست ھای فتنە گرانە خود درمنطقە وھمچنین برای پر کردن خزانە خود بار دیگر سفرەھای مردم را نشانە گرفته است، بە گونەای کە در یک شبانە روز قیمت بنزین در روندی تصاعدی سیصد درصد گران شد کە ھمین امر اعتراضات وسیع مردمی درسراسر کشور را بە دنبال داشتە است. اما این حرکت که در آن مردم بصورت مسالمت آمیز درراستای احقاق حقوق پایمال شدە خود بە خیابانھا آمدە بودند با دخالت نیروھای امنیتی و نظامی جمھوری اسلامی بە خشونت کشیدە شد کە متاسفانە تا این لحظە دەھا کشتە و صدھا زخمی برجای گذاشتە است.
مردم آزادیخواە ایران،
شورای دموکراسی خواھان ایران ضمن اعلام ھمدردی با خانوادە قربانیان و آرزوی بھبودی برای مجروحین از تمامی اقشار و نھادھای مردمی، فعالان سیاسی در سراسر کشور و آحاد مردم ایران می خواھد کە در راستای بە چالش کشیدن این حکومت ضد مردمی دست در دست ھم و متحدانە از ھموطنان خود و از کرامت انسانی مردم ایران دفاع کنند.
شورای دموکراسی خواھان ایران از تمامی رسانه های ماهواره ای در خارج از مرزهای کشور موکدا می خواهد با تمرکز برنامه های خود بر قیام سراسری مردم ایران و با انتشار پیام ها و اطلاعیه های احزاب و سازمانهای مختلف در جهت استحکام اتحاد مردم و استمرار قیام آزادی بخش به مردم کشور یاری برسانند و در راستای خواستەھای بر حق آنها از ھیچگونە حمایت و پشتیبانی دریغ نکنند. امروز بیش از هر زمان دیگری اتحاد و همبستگی در میان نیروهای اپوزیسیون به یک ضرورت تبدیل شده است.
مردم پیروزمند ما بسیاریم و در خیابان می مانیم.اتحاد دمکراتیک آذربایجان – بیرلیک
جبهه دموکراتیک ایران(برونمرز)
جبهه متحد بلوچستان
جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه
حزب دموکرات کردستان
حزب کومله کردستان ایران
حزب تضامن دموکراتیک اهواز
حزب اتحاد بختیارى لرستان و کهگلویه و بویر احمد(لرستانات)
حزب مردم بلوچستان
سازمان فرهنگی٬ سیاسى آذربایجان
سازمان فرهنگی٬سیاسی ترکمن صحرادبیرخانه شورای دموکراسی خواهان ایران

در باره نویسنده / 

امید بایندری

کنشگر و مدافع حقوق بشر

مطالب مرتبط

اطلاعیه ها

درباره سایت

در این وب سایت و در شبکه های اجتماعی , مدافعان حقوق بشر تورکمنصحرا به کمک شما عزیزان تلاش می کنیم تا صدای مردمی که از دیرباز مورد ظلم و ستم بوده و هستند رو به گوش جهانیان برسانیم.
تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

ما در شبکه های اجتماعی نیز در کنارتان هستیم