رسانه

 زبان مادری وزبان ارتباطی

65

(بمناسبت اول مهر وبازگشائی مدارس) ، ماشااله رزمی

 

زبانی که امروز انگلیسی نامیده می شود و دومیلیارد نفر کم وبیش باین زبان تکلم می کنند ، دوهزار سال پیش زبان بومی قبایل ساکن در دانمارک بوده. وایکینگ ها این زبان را به شمال انگلستان بردند وازقرن هشتم میلادی به بعد پنج گویش مختلف آن درایسلند واسکاتلند وایرلند متداول شد.

نیمی ازلغات انگلیسی ریشه فرانسوی دارند زیراهزارسال پیش زبان انگلیسی تحت تسلط فرمانروایان فرانسوی جزیره مرطوب(انگلستان امروزی)بعنوان یک زبان شفاهی درحاشیه قرارداشت وکسی فکر نمی کرد روزی زبان بین المللی گردد و زبان شکسپیراززبانهای گوته (آلمانی)،مولیر(فرانسه)،دانته (ایتالیائی)،سروانتس(اسپانیولی) وپوشکین(روسی) جلوبیافتد.

هرچند که وجود تاریخی نابغه ای بنام شکسپیر مورد شک است ولی انگلیسی ها زبان خودشان را زبان شکسپیر می نامند. به طنزگفته اند:

به یک انگلیسی حاضر جواب گفتند نویسنده ای بنام شکسپیر وجود تاریخی ندارد و نمایشنامه های معروف انگلیسی را شکسپیری که هنرپیشه تئاتربوده ننوشته بلکه افراد ناشناس دیگرآنها را خلق کرده اند. انگلیسی خونسرد جواب داد ما همان کسی راکه این شاهکارهاراخلق کرده شکسپیر می نامیم.

زبانشناسان متفق القول هستند که همه زبانها قادربه تکامل هستندومی توانند بزبان آموزشی وعلمی تبدیل شوند بشرطی که قدرت سیاسی پشت آن زبان قرار بگیرد زیرازبان تنهایک وسیله ارتباطی نیست بلکه درعین حال یک ابزارقدرتمند سیاسی نیزهست.

زبان انگلیسی مراحل گوناگونی را طی کرده وبعد ازساده شدن به زبان تجارت وسیاست تبدیل شده است. تا اوایل قرن بیستم تنها زبان سیاحت وتجارت انگلیسی بود ولی برای اولین بارآمریکائی ها اصرارکردند که قرارداد ورسای درپایان جنگ اول جهانی بزبان انگلیسی نوشته شود وازآن به بعد زبان دیپلماسی نیزانگلیسی شد.

مهاجرت های بزرگ و مردم مستعمرات عوامل اصلی ساده شدن زبان انگلیسی بوده است واکنون تفاوتهای زبان آمریکائی و زبان انگلیسی گواه این ادعاست.ازقرن شانزدهم به بعد، انبوه اروپائیان که ازهلند، فرانسه، آلمان، ایتالیا ویونان به آمریکا مهاجرت کردند مجبود بودند زبان ارتباطی بین خود داشته باشند وانگلیسی ساده شده زبان ارتباطی آنان گردید. یاد گیری کامل هرزبانی برای بزرگ سالان مشکل است وافراد بزرگسال وقتی مجبور به یادگیری زبان دیگری می شوند ، لغاتی را بخاطرمی سپارند که کاربرد روزمره دارند با اندکی دستورآن زبان برای جمله سازی. مهاجران اولیه آمریکا هم بازبان انگلیسی چنین کردند.

درحالحاضرشش هزارزبان دردنیا وجود دارد. نود درصداین زبان ها کمتراز یک میلیون نفر متکلم دارند بنا برین گسترش جاده ها ،اجباری بودن زبان آموزشی مکتوب،مهاجرت از نقاط دورافتاده به شهرهای بزرگ و روند گلوبالیزاسیون وحتی گرم شدن کره زمین باعث خواهد شد که زبانهای غیرمکتوب ازبین بروند.مثلا کشور مالدیو که دراقیانوس هند قرار دارد براثر گرم شدن کره زمین وبالا آمدن سطح آب اقیانوس در حال غرق شدن است و سازمان ملل متحد در پی یافتن مکانی برای انتقال جمعیت مالدیو به آنجاست. هزاران جزیره دیگرنیز دراقیانوس هند واقیانوس آرام درآب فرو خواهند رفت وزبانهای موجود درآن جزایربا مهاجرت اجباری ساکنان بومی ازبین خواهند رفت.

برآورد می شود که درپایان قرن بیستم تنها ده درصد زبانهای موجود یعنی ششصد زبان باقی خواهند ماندآنهم بصورت ساده شده وآسان برای یادگیری ویکی ازاین زبانها، زبان ارتباطی ساکنان کره زمین خواهد شد.

علیرغم نابودی بسیاری از زبانها ، تکنولوژی جدید زمینه نجات وتجدید حیات بعضی اززبانهای بمخاطره افتاده را فراهم کرده است بعنوان مثال زبان «ناواجو» زبان سرخپوستان آمریکا که تقریبا ازبین رفته بود اکنون بهمت اینترنت وایجاد صدها سایت اینترنتی توسط بازماندگان سرخپوستان ونیزتدوین لغتنامه ودایره المعارف ازخطر نابودی رسته ودرحال تجدید حیات است ویازبان خلجی که دربیست دو روستا مابین قم وگلپایگان رایج است با کوشش شعرا ومحققان جوان درحال نجات است. اینها وموارد مشابه زبان شناسان خوشبین را امیدوارساخته است تامعتقدشوند که انسانها موفق خواهندشد بسیاری اززبانهای بخطر افتاده رانجات بدهند زیراهیچکس نمی خواهد زبان مادری اوفراموش شودوتلاش برای ایجاد فرهنگ واحد نیز بمعنی بی فرهنگی درجهان خواهد بود .

با توجه به وجود خطرات جدی برای نابودی بسیاری از زبان ها ودرعین حال وجود امکان نجات زبانهای بخطر افتاده، یونسکوسیاست توسعه آموزش بزبان مادری رااتخاذ کرده وبه همه حکومتها توصیه می کند که با توسعه آموزش بزبان مادری به تنوع وارتقاء فرهنگی بشریت کمک بکنند زیرا باازبین رفتن یک زبان بخشی ازفرهنگ ومیراث تمدن بشری از بین می رود.

بعضی از زبانها از جمله زبان ترکی بعلت کامل بودن درحال توسعه هستند. زبان ترکی از دهه آخر قرن بیستم  جزو زبان های رسمی دراروپاست وکالاهائی که دراروپا تولیدمی شوند ویا ابزار ووسایلی که برای مصرف در اروپا، درکشورهای غیر اروپائی تولید می شوند متعهد هستند که راهنمای کاربرد وطرزاستفاده ازآن وسیله الکترونیکی یا میکانیکی را درکنارسایر زبانهای اروپائی بزبان ترکی نیزچاپ ودربسته بندی کالا قرار بدهند.

همچنین زبان ترکی بعد ازانحلال اتحاد شوروی بسرعت درآسیای مرکزی که زبان بومی مردم بوده تکامل و گسترش می یابد وجایگزین زبان روسی می شود .زبان روسی درقفقاز وآسیای مرکزی درحال پس رفت است.

درحال حاضر زبان ترکی ، زبان رسمی و آموزشی هفت کشور مختلف است ودرتمام دانشگاههای کشورهای اروپائی رشته آموزشی زبان ترکی وجود دارد وبا توجه به رشد وتوسعه آن جزو زبان های درحال رشد سریع محسوب می شود.

بعضی اززبان شناسان معتقدند که زبان چینی یعنی «ماندارین» بعلت کثرت جمعیت چین ورشد اقتصادی بالای آن می تواند زبان دوم زمینی هادرپایان قرن بیست یکم بشودامااین زبان که ازپنج هزارسال پیش بوجود آمده ویژگی آوائی خاصی دارد. یادگیری تکلم ونوشتن آن برای کسی که درمیان جمعیت چینی زبان بدنیا نیامده باشد بسیار مشکل می باشد .

دراواخرقرن نوزدهم بعلت گسترش ارتباطات ضرورت ابداع یک زبان ارتباطی بین المللی بسیار جدی شده بود وحتی یک کشیش آلمانی(باواریائی)با ترکیب نمودن لغات آلمانی، فرانسوی وانگلیسی زبان جدیدی اختراع کرد ونام آنرا «وولاپوک»گذاشت وآرزو داشت که این زبان درآینده زبان ارتباطی جهانیان بشود ولی دیری نگذشت که این زبان ابداعی توسط رقیبش زبان«اسپرانتو» ازبین رفت .اسپرانتوزبان بسیارساده ای است وقواعد آنرا می توان درنصف روزیاد گرفت با اینهمه اسپرانتو که سودای جهانی شدن داشت خود بوسیله زبان انگلیسی که بعلت گسترده بودن مستعمرات بریتانیای کبیرجهانی شده بود ازاعتبارافتاد. بنابرین باحتمال قوی درپایان قرن 20م، زبان ارتباطی ساکنان کره زمین «انگلیسی» خواهد بود زیرا این زبان که ازقرن شانزدهم  دراقصی نقاط جهان گسترش یافته واکنون زبان تجاری، صنعتی، علمی ودیپلماتیک شده است ، بیش ازهر زبان دیگر شانس و امکان تبدیل شدن به زبان ارتباطی جهانیان را دارد. همین حالا نیزانگلیسی نقش زبان ارتباطی درمناسبات بین المللی را دارد.

مخالفان زبان انگلیسی آنرا«اینگلیش کیلر» یعنی انگلیسی کشنده می نامند، زبانی که به سرعت درحال گسترش است ونه تنها زبان ها ی کوچک را می کشد بلکه زبانهای قدرتمنی چون فرانسوی وایتالیائی رانیز تهدید می کند بعنوان مثال قبل از کودتای 28 مرداد 1332 زبان خارجی برای آموزش دردبیرستانهای ایران فرانسه بود اما بعد از سقوط دولت مصدق با تسلط آمریکائی ها براقتصاد ایران ، آموزش زبان خارجی از فرانسه به انگلیسی تغییر کرد. قدرت اقتصادی انگلیس وبعد از آن آمریکا ،زبان انگلیسی را در سراسر جهان گسترش داده است. تسلط سیاسی و اقتصادی دیر یا زود تسلط فرهنگی را بدنبال می آورد. نباید فراموش کرد که زبان همه امپراطوری ها دردوره خود چنین بوده است.

گسترش زبان انگلیسی به همسایگی ما نیز رسیده است و درعمارات متحده عربی وقطردرحال به حاشیه راندن یکی ازکاملترین زبان ها یعنی زبان «عربی» است.دانشگاههای خارجی که درشیخ نشین های جنوب خلیج فارس شعبه بازکرده اند بزبان انگلیسی تدریس می کنند ودردبیرستانها نیزعلوم پایه مانند ریاضیات وفیزیک وشیمی بزبان انگلیسی آموزش داده می شود. دبیرستانها خصوصی کلا به زبان انگلیسی هستند وخانواده ها نیزعلاقمند هستند که کودکان بزبان انگلیسی زبان باز کنند لذا کلفت ودایه تایلندی یا فیلیپینی استخدام می کنند تا بچه را بزبان انگلیسی بزرگ کند وکودکستانهای خصوصی اغلب انگلیسی زبان هستند تا بچه ها بعد ازبزرگ شدن لهجه عربی نداشته باشند.

مسئولین آموزشی شیخ نشین ها ازحاشیه ای شدن زبان عربی نگران هستند بهمین جهت تدریس زبان عربی را در دبیرستان ها برای عموم دانش آموزان الزامی کرده اند بخاطر اینکه اغلب دیپلمه ها قادرنیستند بزبان عربی با مردم کوچه وبازاروحتی با والدین خود حرف بزنند ویا با سایراعراب ارتباط برقرا کنند.

البته تلویزیون هائی مانندالجزیره والعربیه درهماهنگ کردن لهجه های مختلف عربی موثربوده اند ولی جوانان خانواده های مرفه که خانواده های حاکم درشیخ نشین هاهستندترجیح می دهندبه فیلم ها وتلویزیونهای انگلیسی زبان گوش بکنند وازطریق اینترنت با جوامع انگلیسی زبان ارتباط داشته باشند.

با توجه به نکاتی که ذکر شد این سوال پیش می آید که : سیاستهائی که برای نابودی زبانهای غیرفارس درایران طراحی می شوند چه اهدافی رادنبال می کنند؟چراحکام ایران چه در رژیم گذشته وچه دررژیم فعلی کمربه بابودی زبان های غیرفارس بسته اند؟آیا این سیاست ها با فرهنگ بشریت هماهنگ هستند یا برضد آن می باشند؟

سوالات دیگری راهم می توان درمیان نهاد ولی جواب همه آنها یکی است و آن اینکه آسیمیلاسیون  فرهنگی با هر بهانه وتوجیهی باشد عملی غیرعلمی است وبا سیاستهای فرهنگی مترقی درجهان معاصر مغایرت دارد . ایران از اعضاء اولیه سازمان ملل متحدوسازمان علمی وآموزشی آن(یونسکو)می باشد.ایران همچنین مصوبات یونسکو درمورد آموزش بزبان مادری را امضاء کرده است ولی متاسفانه مانند بسیاری از موارد دیگر به تعهدات بین المللی خود پایبند نیست وبه غیرفارس های ایران اجازه نمی دهد بزبان مادری خود تحصیل کنند . حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان وادبیات فارسی، نه تنها آموزش بزبان مادری بلکه حتی آموزش زبان مادری را نیز تهدیدی برای زبان فارسی می داند. گوئی این زبان تنها دریک میدان بی رقیب می تواند بقا داشته باشد. اعضاء فرهنگستان آشکاراعلیه اصول پانزده ونوزده قانون اساسی خود جمهوری اسلامی سیاست گزاری می کنند.

درست است که زبان فارسی فعلی موقعیت امروزی خود رامدیون ممنوع بودن زبان های غیر فارس درایران ازجمله عربی و ترکی است اما نباید فراموش کردکه حتی اگرامروزلغات عربی وترکی اززبان فارسی حذف شوند، این زبا ن غیر قابل فهم می گردد.ممنوع بودن آموزش بزبان مادری درایران باعث می گرددغیر فارسها وضعیت فرهنگی خود رابا همزبانان خودشان در آنسوی مرزها مقایسه بکنند وبیش ازپیش ستم فرهنگی رااحساس نمایند وعکس العمل نشان بدهند.

متولیان حاکم زبان فارسی باسرکوبی زبانهای غیرفارس، زمینه رشدوتکامل خودزبان فارسی رانیزازبین میبرند زیرااز گذشته های دور، فارسی همواره ازلغات عربی وترکی وام گرفته وخود راغنی ساخته است .

لغات جدید بین المللی هم که هر روز به فرهنگ جهانی علاوه می شوند منبع دیگر رشد وتکامل هرزبانی هستند. فرهنگستان زبان فارسی با ساده اندیشی و به بهانه مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب کوشش بیهودبخرج می دهد  تا معادل شکسته بسته فارسی برای لغات بین المللی اختراع کند که ادامه این کارعملا در درازمدت ممکن نیست وامروز محاوره جوانان تحصیل کرده  نشانگر شکست سد سازی فرهنگی است . دردهکده جهانی نسل جوان همدیگر را می فهمند ومخالفان تنوع فرهنگی نمی توانند با انداختن سنگ جلوی سیل را بگیرند.

پان ایرانیستها وپان فارسیستها ، زبان فارسی رابا صفات زبان ملی، زبان مشترک وزبان ارتباطی ایرانیان معرفی می کنند درحالیکه هرسه صفت نادرست هستند. ایران کشورکثیرالملله است وزبانهای مختلف درآن رایج می باشد وهمه ساکنان آن نیز فارسی را نمی فهمند درست این است که گفته شود:

فارسی زبان ملی ، ملت فارس است و نه همه ملل ساکن درایران.

فارسی زبان مشترک همه کسانی است که به لهجه های مختلف فارسی تکلم می کنند نه به زبانهای دیگر.

فارسی زبان ارتباطی کسانی است که فارسی را می فهمند ونه همه اتباع ایران.

می گویند «فارسی را پاس بداریم» ولی در معرفی آن مفاهیم را مخلوط میکنند.

ماشااله رزمی 21 سپتامبر 2015 – پاریس

[su_button url=”http://hrdturkmensahra.net/wp-content/uploads/2015/09/zabane-madari.pdf” target=”blank” style=”stroked” background=”#2972f2″ icon=”icon: hand-o-down”]دریافت فایل در قالب PDF[/su_button]

 

در باره نویسنده / 

امید بایندری

کنشگر و مدافع حقوق بشر

مطالب مرتبط

اطلاعیه ها

 • 🛑 اطلاعیه مشترک شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم

  با ادای احترام به همه رزمندگان انقلاب پرشکوه “زن، زندگی، آزادی” که این چنین قهرمانانه و فداکارانه در سراسر ایران با نظام جنایت پیشه جمهوری اسلامی نبرد می کنند؛با گرامی داشت یاد عزیز جوانان و همه انسان هایی که در راه رهایی ایران و پاسداشت شأن و حرمت انسانی جان فدا کردند؛و با الهام از…

 • بیانیه 3تشکل ترکمن صحرایی بمناسبت روز جهانی حقوق بشر 2022

  روز جهانی حقوق بشر نوید بخش دنیایی مبتنی بر آزادی و برابری     دهم دسامبر امسال هفتاد وچهارمین سالگرد روزجهانی حقوق بشر است. سند تاریخی منشور ویا اعلامیه جهانی حقوق بشر بمثابه یک عهد و پیمان بین‌المللی در روز دهم دسامبر سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. ازآن پس این روز بنام روز جهانی حقوق بشر درحافظه تاریخی بشریت برای همیشه…

 • نامه5 سازمان زنان ملیتهای تحت ستم درایران به9 سازمان بین المللی

  نامه پنج سازمان زنان ملیت‌های تحت ستم درایران به نه سازمان بین المللی، ازجمله امنستی اینترناسیونال ویونیسف… ازابراز همبستگی شما متشکریم، اما زمان اقدام فوری درایران فرا رسیده است! به: سازمان ملل، یونیسف، عفو بین الملل، سازمان بین المللی کار،ENNHRI  وهرکسی به مدافعان حقوق بشر درایران اهمیت می دهدموضوع :  ازابراز همبستگی شما متشکرم، اما زمان اقدام فوری برای…

 • به حمایت مقاومت کردستان به پیوندیم

  درحمایت از مقامت کردستان ایران به اعتصاب سراسری به پیوندیم تاریخ جنبش‌های سیاسی و اجتماعی ایران خیزش ها و انقلاب هایی را در دل خود جای داده که بنا به شرایط و ویژه گی ها ، بخشی از نواحی و اتنیک های ایران نقشی چشمگیر و تاثیر گذار در شکل گیری روند آن وقایع تاریخی…

 • فراخوان سه ائتلاف سياسی به مناسبت چهلمین روز جمعه‌ی خونین زاهدان و همدردی با مردم خاش

  برای چهلمین روز جمعه‌ی خونین زاهدان و همدردی با مردم خاش پس از جمعه‌ی سیاه و خونین خاش در حالی به چھلمین روز جمعه‌ی سیاه و خونین زاھدان که در ھشتم مھرماه ١٤٠١ اتفاق افتاد نزدیک می‌شویم که رژیم سفاک جمهوری اسلامی جمعه‌ی خونین دیگری را در ١٣ آبان در شهرستان خاش رقم زد که…

 • اطلاعیه‌

  “کؤنگلۆنگ تاپان دۇست یۇلوندا، جان بِرگین”“جان ده در راه دوستی که دل آرامِ توست”“ماغتئمغولئ پئراغئ” همایش بزرگداشت 289-مین سالگرد تولد شاعر بزرگ تورکمن، مختومقلی فراغی در “آق توقای”، با هماهنگی استانداری گلستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و شورای هماهنگی جمعیت‌ها و انجمن‌های ادبی-فرهنگی تورکمنصحرا برگزار می‌گردد. مکان:آق‌توقای- آرامگاهزمان:پنج‌شنبه 29 اردیبهشت، مراسم رسمی…

 • اطلاعیه مشترک دو سازمان فرهنگی وسیاسی ونیز حقوق بشری ترکمن صحرا

  نه به جنگ، پیش بسوی صلح ، تفاهم وهمکاری هرچه گسترده تر جهانیان برای حقوق بشر، آزادی و دمکراسی  رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، برای حل مسایل و مشکلاتی که روسیه در رابطه با اوکراین دارد، راه جنگ را پذیرفته در روز 24فوریه 2022 فرمان اعزام قوای نظامی صادر نمود و دنیا را در وضعیت بیم وهراس…

 • اعتراض مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا بسازمان ملل

  اعتراض سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا   به برگزیدن جمهوری اسلامی ایران، به عضویت کمیسیون مقام زن در سازمان ملل اخیرا برخلاف انتظار جامعه مدنی جهانی بویژه جامعه مدنی ایران  در رسانه های سراسر جهان اعلام شد جمهوری اسلامی ایران، به عضویت کمیسیون مقام زن درسازمان ملل متحد برگزیده شده است. سوال سازمان  مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا  از مسئولین سازمان…

 • اطلاعیه 3ائتلاف اتحادیه ای با عنوان موج دوم کرونا وحکومت ناپیدا

  کنگره ملیتهای ایران فدرال، شورای دموکراسی خواهان ایران، همبستگی برای آزادی وبرابری درایران موج دوم کرونا وحکومت ناپیدا ! همانگونه که از سوی پزشکان و دانشمندان پیشبینی می‌شد، موج دوم ویروس کرونا جهان را دربرگرفته و این بار به مراتب شدیدتر و وسیعتر جان انسانها را تهدید می‌کند. هنوز نه داروئی برای مداوای آن یافته اند…

 • بمناسبت درگذشت مرد نیکوکار سرشناسی از تورکمنصحرا

  احمد محمدی سرمایه دار سرشناسی درامور خیریه ونیز کارخانه داری باسابقه وموفق و خوشنام ترکمنصحرا واهل گنبد کاووس، کسی که از سال های پس از پایان جنگ دوم جهانی وقتی که در ترکمن صحرا و شهر گنبد رونق اقتصادی آغاز می شود موجب اشتغال نزدیک به هزار نفر درمجموعه  کارخانجات و مزارع اش شده بود،…

 • حکم اعدام ۳ نفر از معترضین آبان ماه ۹۸ تایید شد

  احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ در دیوان عالی کشور تایید شد. این افراد پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس، شلاق و اعدام محکوم شده بودند حکم اعدام سه متهم اعتراضات آبان ماه تایید شد احکام اعدام امیرحسین…

 • بیانیه شورای دمکراسی خواهان ایران درباره کشته شدن قاسم سلیمانی

 • بیانیه شورای دمکراسی خواهان ایران

  همانطور که در روزها و هفته های گذشته شاهد بودیم حکومت ضد مردمی جمهوری اسلامی در اقدامی جنایتکارانه و مطابق روال بیش از چهل سال حکومتداری خود, خیل عظیم مردم معترض به گرانی و بیکاری را که به صورت مسالمت آمیز به خیابانها آمده بودند بدون رعایت هیچگونه موازین حقوق بشری به گلوله بست که…

 • درخواست از جامعه جهانی برای حمایت از معترضان

   بیانیه کانون مدافعان حقوق بشردرخواست از جامعه جهانی برای حمایت از معترضانطی روزهای اخیر و با افزایش ناگهانی و بی سابقه قیمت بنزین در ایران،  در واکنش به این تصمیم و در سراسر کشور مردم دست به تجمعات اعتراض آمیز زده اند. متاسفانه و بنا به اخبار منتشر شده توسط رسانه های گوناگون، این اعتراضات…

 • اعلامیه شورای دمکراسی خواهان ایران درحمایت ازموج جدید جنبش مردمان ایران علیه حکومت

  مردم آزادیخواە ایرانفعالان حقوق بشر،نھادھای جامعە مدنی،رسانه های برون مرزی ھمانگونە کە مشاھدە میکنیم در روزھای اخیر حکومت ضد مردمی جمھوری اسلامی در راستای پیشبرد سیاست ھای فتنە گرانە خود درمنطقە وھمچنین برای پر کردن خزانە خود بار دیگر سفرەھای مردم را نشانە گرفته است، بە گونەای کە در یک شبانە روز قیمت بنزین در…

 • اطلاعیه/ آجی حابر

  بیر گون اوّنگ یعنی 30 شهریور1398 داشلی برون یولیندا بیر مسافرلی مینی بوس 18 چرخلی بیر تریلی بیله چاقیشماغی نتیجه سینده ۱۳ دن کوّپ مسافر آرادان چیقیپ، اونلارچا یارالی بولان مسافر هم گنبد کاووس ینگ بیمارستانلارینا یوللانیپ دیر بو آجی خبری ترکمن صحرا بیله گلستان ولایت نینگ یاشایجیلارینا تسلیت آیدیپ مرحوم بولان لارینگ غالانلارینا بیک…

 • درباره سایت

  در این وب سایت و در شبکه های اجتماعی , مدافعان حقوق بشر تورکمنصحرا به کمک شما عزیزان تلاش می کنیم تا صدای مردمی که از دیرباز مورد ظلم و ستم بوده و هستند رو به گوش جهانیان برسانیم.
  تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

  ما در شبکه های اجتماعی دنبال کنید