اطلاعیه

بیانیه کنگره ملیت های ایران فدرال درباره تروریست شناخته شدن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران

60

بدنبال تحريم ها و ديگرتصميم های مهم اقتصادی، اقدامِ اخیرِسیاسیِ دولتِ أمريكا برعليهِ سپاهِ پاسدارانِ جمهوریِ اسلامی ایران، كه درنوزدهم فروردين ابواب جمعیِ سپاه پاسداران را درليست سازمان های تروريستى خود قرارداد، اقدام بی سابقه ومهمی بود که به مرورزمان با توجه به عملكردهای جمهورى اسلامى ایران به اجرا درمی آید.
بنا به اظهار نظر مكرر مقامات بلند پایۀ امريكا، تمامى گزينه ها برعليه سپاه روى ميزاست.

سپاه پاسداران جمهورى اسلامى ایران ازبدو بنيادگذارى، دو وظيفه عمده يعنى سركوب و ترورمخالفين نظام وصدورانقلاب به كشورهاى ديگر، وبويژه همسايه را برعهده داشت، که درزمان ریاست جمهوری پدر خوانده اکبر رفسنجانی، دراموراقتصادِ کلان ایران نیز نقش تعیین کننده ای بعهده گرفت.

به مرور ِزمان حيطۀ عملكردِ سپاه به حفاظت ازمرزها ، توليدات نظامى وسپس با تصويب أصل ٤٤ قانون اساسى كه مبتنى برخصوصى سازى بخشی ازاموال دولتی بود، بازهم گسترش يافت وعملاً درمدتى كوتاه، بصورت مافیای اقتصادی درآمد که صاحب بيش از پنجاه درصد سرمايه مالى وتوليدى كشورشد وازنظر سیاسی نیزبه دولتی درسایه مبدل گشت.
علاوه بر ترورشخصیت های سیاسی ایرانی، هم اكنون درپيشبرد سياستِ خارجى، بويژه در خاورميانه، ازطريق حمايت مالى و نظامى ازگروهاىِ تروريستی شناخته شده، و نیز نیروهای مسلح شيعى، وهمينطوردرداخل کشور، در اداره تمامى امور آن نقشى تعيين كننده دارد.

با قرارگرفتن سپاه درليست تروريستى، دولت أمريكا درنخستين گام درآمد ارزى و بطوركلى توان مالى سپاه راهدف قرارخواهد داد. براى کاستن صادرات نفت جمهوری اسلامی به احتمال قوی، مانعِ تردد كشتيهاى حمل ونقل متعلق به سپاه خواهد شد، از بنادری که دولتهای ایران کنترل گمرکی بر واردات وصادرات آن ندارند. ازنظرنظامی نیز، درصورت لزوم نيروهاي مسلح سپاه را درسوريه، عراق وديگركشورها، تا خروج آنان زیرضرب مستقیم یا نیابتی بیشتر قرار خواهد داد.

بنظرمیرسد دولت ترامپ تمامى تدابير وإمكانات خود را براي تأمينِ منافع آمريكا و متحدانش، جهتِ کشاندنِ عاجرانۀ جمهورى اسلامى به ميزمذاكره، به كارخواهد بست. جمهوري اسلامى ایران، صرف نظرازاينكه درآينده درآمريكا چه دولتى زمام امور را به دست گيرد، يا ناگزيربه يك نرمش قهرمانانه(عاجزانۀ) ديگر تن خواهد داد ويا با ادامه راهكارهاى ايران برباد دِهِ خود، ايام تلخ و تراژيك مردمان ايران را چند برابرخواهد نمود.

اما اعلام سپاه به عنوان يك نهادِ تروريستى ازجانب هردولتى ولو دولت امريكاى به ریاست ترامپ، كه طبعاً تنها به منافع كشور خود فكرمي كند امری طبیعی وقابل درک است.
با اين تصميم دولت امريكا همکاری شرکت های اروپایی با ایران، درچهارچوب برجام با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

اتحاديۀ اروپا نيز براى کشاندن جمهوري اسلامى ایران، بر سر میز مذاكره، در رابطه با موشكهاى بالستيك وقاره پیما، خروج ازسوريه، و رعايت حقوق بشر، با قاطعیت بیشتری عمل خواهد کرد. سپاه براي خلاصى از تحريمهای گسترده به اجبار، دارايي هاى خود را به شركت هاى ديگرواگذارخواهدنمود ودر يك كلام اين روند به مرورِزمان، تضعيفِ همه جانبۀ سپاه پاسداران را به دنبال خواهد داشت كه به نوبۀ خود، همسو با خواست های آزاديخواهانه مردمان ايران وهمچنين نيروهاي سياسي دموکراسی خواه ميباشد.
كنگرۀ مليتهاى ايران فدرال، درليست تروريستى گنجانده شدنِ سپاه پاسداران را ازجانب دولت امريكا، وهر دولت دیگر، به فال نيك مي گيرد وبراين باوراست که تضعيف همه جانبۀ سپاه از يكطرف، قدرت سركوبگرى ودخالت درامورِسياسى جمهوری اسلامی ایران را به تحليل خواهد برد، و ازطرف دیگرامكان وقوع تحولات به نفع جنبش اجتماعى وسياسى داخل كشوررا افزايش خواهد داد.
ما معتقديم كه دولت امريكا به دلیل عملكردهاى نابخردانه سردمداران جمهورى اسلامى ایران چنين تصميمى را اتخاذ كرده است. هم اكنون وظيفه نيروهاى دموکرات یعنی (آزاديخواه و تبعیض ستیز و سکولار) ایرانی است كه با گسترش دايرۀ اتحاد عمل و هم انديشى، بر محور براندازی رژیم جمهورى اسلامى ایران، به ضرورتِ ايجاد آلترناتيوى قوي و دموکرات جامۀ عمل بپوشانند. آلترناتيوى كه با پيشبرد تدابیر و راهکارهای مورد نیاز از جمله ديالوگ وهمگامی باجهانيان، توان گذار ازجمهورى اسلامى ایران را، با تأمين منافع مردمان ايران داشته باشد.
كنگرۀ مليتهاى ايران فدرال
26 فروردین 1398- 15.04.2019

در باره نویسنده / 

امید بایندری

کنشگر و مدافع حقوق بشر

مطالب مرتبط

اطلاعیه ها

 • 🛑 اطلاعیه مشترک شورای مدیریت گذار و شورای ملی تصمیم

  با ادای احترام به همه رزمندگان انقلاب پرشکوه “زن، زندگی، آزادی” که این چنین قهرمانانه و فداکارانه در سراسر ایران با نظام جنایت پیشه جمهوری اسلامی نبرد می کنند؛با گرامی داشت یاد عزیز جوانان و همه انسان هایی که در راه رهایی ایران و پاسداشت شأن و حرمت انسانی جان فدا کردند؛و با الهام از…

 • بیانیه 3تشکل ترکمن صحرایی بمناسبت روز جهانی حقوق بشر 2022

  روز جهانی حقوق بشر نوید بخش دنیایی مبتنی بر آزادی و برابری     دهم دسامبر امسال هفتاد وچهارمین سالگرد روزجهانی حقوق بشر است. سند تاریخی منشور ویا اعلامیه جهانی حقوق بشر بمثابه یک عهد و پیمان بین‌المللی در روز دهم دسامبر سال 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. ازآن پس این روز بنام روز جهانی حقوق بشر درحافظه تاریخی بشریت برای همیشه…

 • نامه5 سازمان زنان ملیتهای تحت ستم درایران به9 سازمان بین المللی

  نامه پنج سازمان زنان ملیت‌های تحت ستم درایران به نه سازمان بین المللی، ازجمله امنستی اینترناسیونال ویونیسف… ازابراز همبستگی شما متشکریم، اما زمان اقدام فوری درایران فرا رسیده است! به: سازمان ملل، یونیسف، عفو بین الملل، سازمان بین المللی کار،ENNHRI  وهرکسی به مدافعان حقوق بشر درایران اهمیت می دهدموضوع :  ازابراز همبستگی شما متشکرم، اما زمان اقدام فوری برای…

 • به حمایت مقاومت کردستان به پیوندیم

  درحمایت از مقامت کردستان ایران به اعتصاب سراسری به پیوندیم تاریخ جنبش‌های سیاسی و اجتماعی ایران خیزش ها و انقلاب هایی را در دل خود جای داده که بنا به شرایط و ویژه گی ها ، بخشی از نواحی و اتنیک های ایران نقشی چشمگیر و تاثیر گذار در شکل گیری روند آن وقایع تاریخی…

 • فراخوان سه ائتلاف سياسی به مناسبت چهلمین روز جمعه‌ی خونین زاهدان و همدردی با مردم خاش

  برای چهلمین روز جمعه‌ی خونین زاهدان و همدردی با مردم خاش پس از جمعه‌ی سیاه و خونین خاش در حالی به چھلمین روز جمعه‌ی سیاه و خونین زاھدان که در ھشتم مھرماه ١٤٠١ اتفاق افتاد نزدیک می‌شویم که رژیم سفاک جمهوری اسلامی جمعه‌ی خونین دیگری را در ١٣ آبان در شهرستان خاش رقم زد که…

 • اطلاعیه‌

  “کؤنگلۆنگ تاپان دۇست یۇلوندا، جان بِرگین”“جان ده در راه دوستی که دل آرامِ توست”“ماغتئمغولئ پئراغئ” همایش بزرگداشت 289-مین سالگرد تولد شاعر بزرگ تورکمن، مختومقلی فراغی در “آق توقای”، با هماهنگی استانداری گلستان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و شورای هماهنگی جمعیت‌ها و انجمن‌های ادبی-فرهنگی تورکمنصحرا برگزار می‌گردد. مکان:آق‌توقای- آرامگاهزمان:پنج‌شنبه 29 اردیبهشت، مراسم رسمی…

 • اطلاعیه مشترک دو سازمان فرهنگی وسیاسی ونیز حقوق بشری ترکمن صحرا

  نه به جنگ، پیش بسوی صلح ، تفاهم وهمکاری هرچه گسترده تر جهانیان برای حقوق بشر، آزادی و دمکراسی  رئیس‌جمهور فدراسیون روسیه، برای حل مسایل و مشکلاتی که روسیه در رابطه با اوکراین دارد، راه جنگ را پذیرفته در روز 24فوریه 2022 فرمان اعزام قوای نظامی صادر نمود و دنیا را در وضعیت بیم وهراس…

 • اعتراض مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا بسازمان ملل

  اعتراض سازمان مدافعان حقوق بشر ترکمن صحرا   به برگزیدن جمهوری اسلامی ایران، به عضویت کمیسیون مقام زن در سازمان ملل اخیرا برخلاف انتظار جامعه مدنی جهانی بویژه جامعه مدنی ایران  در رسانه های سراسر جهان اعلام شد جمهوری اسلامی ایران، به عضویت کمیسیون مقام زن درسازمان ملل متحد برگزیده شده است. سوال سازمان  مدافعان حقوق بشر ترکمنصحرا  از مسئولین سازمان…

 • اطلاعیه 3ائتلاف اتحادیه ای با عنوان موج دوم کرونا وحکومت ناپیدا

  کنگره ملیتهای ایران فدرال، شورای دموکراسی خواهان ایران، همبستگی برای آزادی وبرابری درایران موج دوم کرونا وحکومت ناپیدا ! همانگونه که از سوی پزشکان و دانشمندان پیشبینی می‌شد، موج دوم ویروس کرونا جهان را دربرگرفته و این بار به مراتب شدیدتر و وسیعتر جان انسانها را تهدید می‌کند. هنوز نه داروئی برای مداوای آن یافته اند…

 • بمناسبت درگذشت مرد نیکوکار سرشناسی از تورکمنصحرا

  احمد محمدی سرمایه دار سرشناسی درامور خیریه ونیز کارخانه داری باسابقه وموفق و خوشنام ترکمنصحرا واهل گنبد کاووس، کسی که از سال های پس از پایان جنگ دوم جهانی وقتی که در ترکمن صحرا و شهر گنبد رونق اقتصادی آغاز می شود موجب اشتغال نزدیک به هزار نفر درمجموعه  کارخانجات و مزارع اش شده بود،…

 • حکم اعدام ۳ نفر از معترضین آبان ماه ۹۸ تایید شد

  احکام اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه ۹۸ در دیوان عالی کشور تایید شد. این افراد پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به حبس، شلاق و اعدام محکوم شده بودند حکم اعدام سه متهم اعتراضات آبان ماه تایید شد احکام اعدام امیرحسین…

 • بیانیه شورای دمکراسی خواهان ایران درباره کشته شدن قاسم سلیمانی

 • بیانیه شورای دمکراسی خواهان ایران

  همانطور که در روزها و هفته های گذشته شاهد بودیم حکومت ضد مردمی جمهوری اسلامی در اقدامی جنایتکارانه و مطابق روال بیش از چهل سال حکومتداری خود, خیل عظیم مردم معترض به گرانی و بیکاری را که به صورت مسالمت آمیز به خیابانها آمده بودند بدون رعایت هیچگونه موازین حقوق بشری به گلوله بست که…

 • درخواست از جامعه جهانی برای حمایت از معترضان

   بیانیه کانون مدافعان حقوق بشردرخواست از جامعه جهانی برای حمایت از معترضانطی روزهای اخیر و با افزایش ناگهانی و بی سابقه قیمت بنزین در ایران،  در واکنش به این تصمیم و در سراسر کشور مردم دست به تجمعات اعتراض آمیز زده اند. متاسفانه و بنا به اخبار منتشر شده توسط رسانه های گوناگون، این اعتراضات…

 • اعلامیه شورای دمکراسی خواهان ایران درحمایت ازموج جدید جنبش مردمان ایران علیه حکومت

  مردم آزادیخواە ایرانفعالان حقوق بشر،نھادھای جامعە مدنی،رسانه های برون مرزی ھمانگونە کە مشاھدە میکنیم در روزھای اخیر حکومت ضد مردمی جمھوری اسلامی در راستای پیشبرد سیاست ھای فتنە گرانە خود درمنطقە وھمچنین برای پر کردن خزانە خود بار دیگر سفرەھای مردم را نشانە گرفته است، بە گونەای کە در یک شبانە روز قیمت بنزین در…

 • اطلاعیه/ آجی حابر

  بیر گون اوّنگ یعنی 30 شهریور1398 داشلی برون یولیندا بیر مسافرلی مینی بوس 18 چرخلی بیر تریلی بیله چاقیشماغی نتیجه سینده ۱۳ دن کوّپ مسافر آرادان چیقیپ، اونلارچا یارالی بولان مسافر هم گنبد کاووس ینگ بیمارستانلارینا یوللانیپ دیر بو آجی خبری ترکمن صحرا بیله گلستان ولایت نینگ یاشایجیلارینا تسلیت آیدیپ مرحوم بولان لارینگ غالانلارینا بیک…

 • درباره سایت

  در این وب سایت و در شبکه های اجتماعی , مدافعان حقوق بشر تورکمنصحرا به کمک شما عزیزان تلاش می کنیم تا صدای مردمی که از دیرباز مورد ظلم و ستم بوده و هستند رو به گوش جهانیان برسانیم.
  تمام افراد بشر آزاد زاده می شوند و از لحاظ حيثيت و کرامت و حقوق با هم برابرند. همگی دارای عقل و وجدان هستند و بايد با يکديگر با روحيه ای برادرانه رفتار کنند.

  ما در شبکه های اجتماعی دنبال کنید